ПО-ДОБРИ РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ СЪТРУДНИЧЕСТВО
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
Проект 4МС-02-31/27.04.2012 „Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път“ с бенефициент ДАВИД Холдинг АД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.