Интернет на нещата (IoT)

Интернет на Нещата (IoT)

В ДАВИД Холдинг АД, изпълнението на проекти от типа „Интернет на нещата“ е свързано с широко използване на хардуер, софтуер, мрежи и комуникации:

 • Мониторинг на операционни характеристики и параметри от избрани датчици в „реално време“ (SCADA)
 • Дигитализация на аналоговите сигнали от датчиците към цифрови данни в „реално“ време
 • Пренос на и запис на оцифрованите данни от наблюдавани датчици до център за данни (data center) – локално или в Облака
 • Софтуерна обработка на оцифрованите данни, вкл. нормализация и анализ на Гаусовото разпределение на наблюдавани стойности
 • Автоматизиран анализ на устойчиви тенденции в отклонение на наблюдавани параметри в масиви с BIG DATA
 • Генериране на сигнали за нетипични състояния на наблюдавани съоръжения, на база заложени алгоритми за оценка, прагове за сигнализация и правила за изключения
 • Визуализация на състоянието и тенденциите в състоянието на наблюдаваните съоръжения върху дигитално табло на оператора (Operator’s Digital Dashboard)
 • Нотификация на избрани роли за настъпваща аварийна ситуация по електронна поща и с мобилен клиент през WEB
 • WEB Service за иницииране на автоматизиран процес за техническо обслужване към външни системи
 • История на повредите, генериране на справки и отчети по шаблони.

Изпълнението на проектите изисква компоненти от няколко групи хардуер и софтуер, които следва да бъдат интегрирани в работещо решение, удовлетворяващо изискванията на проектите.

Тези компоненти могат да бъдат условно разграничени в следните групи:

 • „Умни“ датчици
 • Аналогово/Цифрови преобразуватели (Analog-Digital Convertors)
 • Приложен софтуер за превенция и прогноза – Интернет на нещата (IoT)
 • Базов софтуер – ОС, Бази Данни, WEB/Cloud комуникационна инфраструктура
 • Сървъри за Бази Данни (DA Servers)
 • Дискови масиви (SAN)
 • Работни станции за обработка на сигналите, превенция и прогноза (Workstations)
 • Монитори за дигитални табла (Digital Dashboards)
 • Мрежово оборудване (LAN)
 • Непрекъсваеми токоизточници (UPS)
 • Други

Успешната реализация на проектите е свързана с изпълнението на значителен брой отговорни задачи, изискващи специфични знания в различни области:

 • Системен инженеринг
 • 1D симулация на системата
 • Датчици и SCADA
 • Теория на сигналите
 • Статистическа обработка на данни
 • Системна Интеграция
 • Интернет протоколи и комуникации
 • Управление на бази данни
 • Разработка на софтуер
 • Системна интеграция на хардуер, софтуер и бази данни
 • Тестване на системата
 • Инсталация и настройка в реална среда
 • Документиране на проекта

Активни проекти

В сътрудничество с Brunel University (UBRUN), LKKE, TSAT, GTU

В момента центрове за данни (DCs) са един от големите енергийни консуматори и източник на емисии на СО2 в световен мащаб. GREENDC проектът е насочен към това нарастващо предизвикателство чрез разработване и използване на нов подход за прогнозиране на енергийните нужди.

По проекта ще се събират и анализират данни за натоварване на сървърите, консумирана мощност на активните устройства и системи за охлаждане в центровете за данни.

В резултат ще бъде разработен симулатор, в които мениджърите могат да оценят различни стратегии и сценарии за намаляване на консумацията на енергия и емисиите на СО2.

Archimed MRO - RT

Целта на този проект е развитие на Archimed MRO - системата за техническа поддръжка на машини и съоръжения посока от превантивна към предикативна функционалност, чрез използване на „умни датчици“, Gig Data и аналитичен софтуер за наблюдаване на операционни параметри и „предсказване“ на наближаващи аварийни състояния на критични съоръжения.

Този нов модул ще позволи на потребителите, опериращи активи в генеративната енергетика да намаляват допълнително себестойността на поддръжката, като наред с това редуцират рисковете, свързани с безопасността на хора и околната среда от радиоактивно заразяване.

Успешната реализация на проектите е свързана с изпълнението на значителен брой отговорни задачи, изискващи специфични знания в различни области:

 1. Системен инженеринг
 2. 1D симулация на системата
 3. Датчици и SCADA
 4. Теория на сигналите
 5. Статистическа обработка на данни
 6. Системна Интеграция
 7. Интернет протоколи и комуникации
 8. Управление на бази данни
 9. Разработка на софтуер
 10. Системна интеграция на хардуер, софтуер и бази данни
 11. Тестване на системата
 12. Инсталация и настройка в реална среда
 13. Документиране на проекта
© 2018 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.