Всички новини

Проектът по ОПАК е изпълнен от Консорциум Електронно Управление, състоящ се от ДАВИД Холдинг АД, Сиенсис АД и Сиела софт енд паблишинг АД. В рамките на консорциума ДАВИД Холдинг АД беше отговорен за разработките на софтуерните системи и обезпечаването на информационната сигурност.  

Проектът включва разработване и внедряване на мултифункционална платформа за обмен на данни в хетерогенна среда; разработване и внедряване на софтуерни приложения за информационен обмен с регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър и Регистър ЕСГРАОН; създаване на типови вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност и изготвяне на методика и процедури за внедряването им; разработване и внедряване за мрежово наблюдение и управление на системите. 

В резултат на консолидираната работа на екипи на трите фирми бяха достигнати сериозни постижения, които направиха община Стара Загора съвременна европейска еОбщина. Създаде се възможност общинската администрация да участва през ЕСОЕД във вътрешни електронни административни услуги на национално ниво и да ползва трите основни регистъра в държавата - регистър БУЛСТАТ, Търговски регистър и Регистър ЕСГРАОН. 

В допълнение към традиционния канал за предоставяне на услуги на място в центъра за обслужване на граждани е предоставена възможност за обслужване и по интернет и телефон.  Това позволява на гражданите и бизнеса по удобен за тях начин да заявяват административни услуги, както и да определят как желаят да получават резултатните документи от извършената услуга – в центъра за обслужване, по пощата или по електронен път. Възможно е също заплащане на таксите за услугите да става по електронен път. 

Консорциумът създаде възможност за обмен на данни от съществуващите административни информационни системи през ЕСОЕД за нуждите на вътрешните електронни административни услуги. Нещо повече, освен че са реализирани няколко услуги е предоставена възможност на специалистите на общината да разработват сами допълнителни е-услуги, както и да управляват техния жизнен цикъл.  Към настоящият момент са разработени 10 електронни услуги, с тенденция броят им да достигне 200. Това са:

 • Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
 • Издаване на удостоверение за родствени връзки;
 • Издаване на удостоверение за семейно положение и членове на семейството;
 • Издаване на удостоверение за раждане – дубликат;
 • Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат;
 • Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
 • Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние;
 • Подаване на заявление за достъп до информация;
 • Категоризация на заведения за хранене и развлечения;
 • Регистрация на пчели и пчелни семейства. 

Като краен ефект от изпълнението на проекта Общинска администрация Стара Загора постигна значително повишаване качеството на административното обслужване и отговори на регулаторните изисквания на ЗЕУ, Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност и ЗЗЛД.


Непрекъснат достъп до онлайн услугите на Спортното министерство, както и проследяване на статуса им в реално време, предлага новият портал

„Модерни практики и иновативно обслужване в МФВС" са темите на кръгли маси, които ще се проведат в страната с представители на спортни организации, граждани, институции и неправителствени организации. Събитията се организират в рамките на проект „Модерни практики и иновативно обслужване в сферата на младежкото развитие и спорта", осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

ДАВИД Холдинг АД спечели и реализира два от общо седемте лота по проекта, а именно:

 1. Надграждане и интегриране на информационните системи на МФВС съобразно електронно управление.
 2. Модернизиране и развитие на електронния сайт на МФВС до информационен портал с оглед въвеждането на електронно обслужване

Целта на проектът е налагане на нови правила и стандарти за корпоративна идентичност, преминаване към безхартиен документооборот, прозрачност на административното обслужване и предоставянето на качествено административно обслужване.

Реализирането на проекта осигурява непрекъснат 24-часов режим на достъп при предоставянето на онлайн услуги от министерството. Сред новостите е и възможността за изтегляне на образци и формуляри и отдалеченото им попълване и подаване, както и онлайн проверка на статуса на конкретната услуга.

„Сред очакваните преки ефекти за гражданите и бизнеса виждам на първо място спестяване на усилия, средства, труд и време. Получаване на актуална информация в реално време и не на последно място развитие на еКултура", подчерта г-н Асен Марков, директор на дирекция „Спорт за високи постижения" в МВФС.

Онлайн услугите, налични на новият спортен портал са:

 • Издаване и подновяване на спортни лицензи на български спортни федерации и национални спортни организации
 • Регистрация на лицензираните спортни организации и вписване на спортни клубове в националния регистър на лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове
 • Предоставяне на информация от Националния регистър на лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове
 • Заповеди за утвърждаване на правилници на български спортни федерации, определящи статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти
 • Издаване на разрешения за провеждане на територията на Република България на регионални, европейски и световни първенства по отделните видове спорт
 • Издаване на разрешения за използване на спортни обекти

Ползите и полезният ефект от реализираният проект са не само за гражданите и бизнеса, но и за Спортното министерство. Той им осигурява:

 • Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури
 • Спестяване на усилия, средства, труд и време
 • Еднократно събиране на данни и многократното им използване
 • Максимална обективност и повишена прозрачност в обслужването
 • Ограничаване на корупционните фактори

Подизпълнител и партньор на ДАВИД Холдинг при изпълнението на дейност „Модернизиране и развитие на електронния сайт на МФВС до информационен портал" е „Интера-Х" ЕООД.


Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2022 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни