Всички новини

ДАВИД Холдинг изгради Виртуална електронна система за ИА „Автомобилна администрация”ДАВИД Холдинг разработи Виртуална електронна система за ИА "Автомобилна администрация" по проект "Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Проектът е финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.

Визията на проекта е свързана с подобряване на организацията, работните процеси, контролът и отчетността на процедурите и информационните дейности в Агенцията.

Виртуалната електронна система е изцяло съобразена с нормативните изисквания и е интегрирана със системата за управление на електронния обмен на данни и документи между администрациите, която е един от трите елемента на електронното управление.

В хода на изпълнението на проекта се извърши анализ на услугите предоставяни от ИА "Автомобилна администрация", като същност, технология, нормативно основание, срокове за изпълнение, такси и текущ начин на предоставянето им. В резултат на този анализ се изготви списък на 94 услуги с предложение към ИА "Автомобилна администрация" за вписването им в списъка на унифицираните наименования на административните услуги.

Услугите са класифицирани по типове дейности, в това число:

  • Международен превоз на пътници
  • Превоз на товари
  • Таксиметров превоз на пътници
  • Разрешения и удостоверения за обучения
  • Периодични прегледи за проверка на техническата изправност
  • Изпити за придобиване на правоспособност за управление на МПС и други.

Предвид основната национално значима дейност на Агенцията, а именно предоставянето на достъп до пазара на международните автомобилни превози, приоритетно бяха разработени като електронни административните услуги по дейност „Лицензи на общността". Изградената от ДАВИД Холдинг АД Витуална електронна система позволява он-лайн подаването на заявления за следните услуги:

1. Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари.
2. Издаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници.
3. Преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на товари.
4. Преиздаване на лиценз на Общността и заверено копие към лиценза на Общността за международен автомобилен превоз на пътници.
5. Издаване на допълнителни заверени копия към лиценз на Общността.
6. Издаване на дубликат на лиценз на Общността.
7. Издаване на дубликат на заверено копие към лиценз на Общността.
8. Проверка и оценка на представените документи, относно изискването за доказване на финансова стабилност на всеки две години от датата на издаване на лиценза на Общността.
9. Отразяване на настъпили промени в обстоятелствата, вписани в лиценз на Общността за международен автомобилен превоз на пътници или товари.

За допълнително улеснение на гражданите и бизнеса, Виртуалната електронна система осигурява онлайн информация и за статуса на всяка заявена от тях услуга без значение от начина на подаване на заявлението.

Разработването на Виртуалната електронна система позволява да се реализират съществени икономии на време и средства на гражданите и бизнеса, като намалява до минимум броят на документите, които трябва да набавят и предоставят на администрацията при заявяване на всяка административна услуга.

Не на последно място се отчитат и чувствителните предимства на Виртуалната електронна система за ИА "Автомобилна администрация". Чрез нея се подобрява качеството на административното обслужване като се предоставя свободен и равноправен достъп до административните услуги, осигурява се прозрачност и се предотвратяват възможностите за корупция и злоупотреби с фалшиви документи. Всичко това повишава общественото доверието в ИА "Автомобилна администрация" и изгражда имиджа й като модерна, гъвкава и високо технологична администрация.


Стандарти

Контакти

Единен телефон за контакт
02/4901600
e-mail: info at david.bg

© 2022 DAVID Holding Company. All Rights Reserved.

Този сайт използва „бисквитки“ (cookies). Разглеждайки съдържанието на сайта, Вие се съгласявате с използването на „бисквитки“ също приемате и общите условия на уебсайта. Моля, прочетете и нашата политика за поверителсност и защита на личните данни, приемайки тези условия Вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни съгласно законодателството (Общия регламент за защита на данните) и описва какво правим с вашите лични данни, съгласно правното основание, на което го правим, и да предоставим повече информация относно вашите права.
pdfПравила и условия | pdfПолитика за лични данни