Подаване на сигнали за нарушения

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нарушения, по ЗЗЛПСПОИН Настоящите правила уреждат условията и реда за вътрешно подаване на сигнали в ДАВИД Холдинг АД и за последващи действия по тях в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН).

ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ

Подаване на сигнал чрез вътрешен канал:

Можете да подадете устно или писмено сигнал за нарушение чрез създадения в „ДАВИД Холдинг“ АД вътрешен канал за сигнали. Сигналите могат да са насочени срещу служител, членове на ръководството и органите на управление, клиенти, доставчици на „ДАВИД Холдинг“ АД, както и срещу трети, свързани с „ДАВИД Холдинг“ АД лица.

Сигналът следва да съдържа Вашите данни, които няма да бъдат споделяни с други лица освен за целите на проверката. Сигналите се разглеждат при условията и реда на ЗЗЛПСПОИН и „Вътрешни правила за приемане, регистрация и разглеждане на сигнали за нарушения, адресирани до „ДАВИД Холдинг“ АД“. По подадени основателни сигнали се извършва проверка, в хода на която се предприемат съответните действия в срок от 3 месеца от регистрацията на сигнала.

Сигналът следва да се подаде до длъжностното лице по разглеждане на сигнали за нарушения (длъжностно лице) по един от следните начини:

 • на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;
 • чрез телефонен разговор на телефон +359 02 490 1600;
 • по време на лична среща с длъжностното лице;
 • с писмо до адрес: 6100 гр. Казанлък, ул. „Стара река“ № 2, Дом на културата „Арсенал“, етаж 4, офис 417. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице. Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал, освен ако длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай.

За да бъдат разгледани подадените от Вас сигнали при условията и в сроковете, изложени в информацията, с която сте се запознали, е необходимо със сигнала да се навеждат твърдения за нарушения в някоя от следните области:

 1. нарушения на българското законодателство или на посочените в приложението към ЗЗЛПСПОИН актове на Европейския съюз в областта на: 
 • обществените поръчки, финансовите услуги, продукти и пазари и предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасността и съответствието на продуктите, опазването на околната среда, защитата на потребителите, защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни, сигурността на мрежите и информационните системи;
 1. нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз (измами, засягащи финансовите интереси на Съюза);
 2. нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата относно конкуренцията и държавните помощи;
 3. нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 4. извършено престъпление от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 5. нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, трудовото законодателство или законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.

При писмено подаване на сигнала можете да попълните формуляр по образец на Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), наличен по-долу. В случай, че не използвате формуляра, сигналът следва да съдържа: Вашите три имена, адрес, телефон и електронен адрес, ако има такъв; имената на лицето, срещу което се подава сигналът и неговата месторабота, ако сигналът се подава срещу конкретно лице и то Ви е известно, конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на деянието или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са Ви известни на сигнализиращото лице, дата на подаване на сигнала, подпис, електронен подпис или друга идентификация на подателя.

Регистрация на сигнал, подаден чрез вътрешен канал

В 7-дневен срок от получаването на сигнала, ще получите потвърждение за регистрацията му във вътрешния регистър за сигнали, ведно с уникален идентификационен номер на сигнала, издаден от КЗЛД. Достъпът до регистъра е ограничен.

Сигнали с приоритет

С приоритет се разглеждат сигналите за нарушения, заради които би се породил или е налице риск за живота, здравето, достойнството и свободата на сигнализиращото лице, негови близки, колеги, клиенти, служители, директори на „ДАВИД Холдинг“ АД и трети лица, както и сигнали за нарушения, които биха могли да създадат основание за санкция или глоба над 30 000 лв., за заплащане на обезщетение за вреди над този размер или за отнемане на лиценз, разрешително или друг документ, даващ основание за упражняване на конкретен вид дейност или професия.

Конфликт на интереси

Сигнал, подаден срещу длъжностното лице по разглеждане на сигнали, се разглежда от изпълнителния директор на „ДАВИД Холдинг“ АД. Сигнал, подаден срещу изпълнителния директор на „ДАВИД Холдинг“ АД, се разглежда от длъжностното лице под контрола на член на Съвета на директорите на „ДАВИД Холдинг“ АД. Ако сигналът е срещу член на Съвета на директорите на „ДАВИД Холдинг“ АД, длъжностното лице незабавно информира друг член на Съвета на директорите, а ако това би довело до конфликт на интереси, длъжностното лице препраща сигнала на КЗЛД при предварителното Ви уведомяване.

Разглеждане на сигнала

Не се разглеждат сигнали, които:

 1. са нередовни от външна страна и нередностите не са отстранени в указания срок;
 2. съдържат неверни или заблуждаващи твърдения за факти и твърденията не са поправени в указания срок;
 3. съдържат твърдения за нарушения извън горепосочените области;
 4. се отнасят за нарушения, извършени преди повече от две години;
 5. са подадени анонимно, освен ако лицето, което ги разглежда, не прецени да образува проверка;
 6. се отнасят за нарушения на правилата за възлагане на обществени поръчки в областта на отбраната и националната сигурност, когато те попадат в обхвата на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (производство или търговията с оръжие, муниции и военни материали);
 7. се отнасят за нарушения на защитата на класифицирана информация по смисъла на чл. 1, ал. 3 от Закона за защита на класифицираната информация;
 8. са станали известни на лица, упражняващи правна професия и за които съществува задължение по закон за опазване на професионална тайна;
 9. се отнасят за нарушения на поверителността на здравната информация по смисъла на чл. 27 от Закона за здравето;
 10. се отнасят за нарушения на тайната на съдебното съвещание;
 11. се отнасят за нарушения на правилата на наказателното производство;
 12. касаят нарушения в други области, които не попадат в обхвата на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения. 

При образувани проверки длъжностното лице има право да изисква от Вас и трети лица допълнителни сведения, да изслушва засегнатото лице, което от своя страна има право на възражение и на представяне на доказателства в защита на твърденията си.

При необходимост от предприемане на действия със съдействието на държавен орган, сигналът може да бъде препратен на КЗЛД след предварителното Ви уведомяване.

Мотивирано предложение

Длъжностното лице изготвя и предоставя на изпълнителния директор на „ДАВИД Холдинг“ АД мотивирано предложение за предприемане на конкретни мерки за преустановяване или предотвратяване на нарушението, когато прецени, че изнесените в сигнала факти се потвърждават от събраните доказателства или когато прецени, че проверката следва да бъде прекратена.

Решение по проверката

С решение на изпълнителния директор на „ДАВИД Холдинг“ АД може да се предприемат последващи действия за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало.

Прекратяване на проверката

Проверката се прекратява с решение на изпълнителния директор на „ДАВИД Холдинг“ АД поради маловажност на нарушението или при повтарящ се сигнал с предходен такъв, без да е налице нова информация от съществено значение за нарушението, когато по първия сигнал е налице приключила проверка. В тези случаи на прекратяване може да пристъпите към подаване на сигнал до КЗЛД. Проверката се прекратява и когато се установят данни за извършено престъпление, като в този случай сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата. Проверката се прекратява и когато всички възможни действия за преустановяване на проверката са извършени. Информация за решението ще получите с получаване на окончателния доклад. Решението не подлежи на оспорване.

Доклад по проверката

В срок не по-дълъг от 3 месеца след потвърждението за регистрация на сигнала, ще получите мотивиран доклад на изпълнителния директор на „ДАВИД Холдинг“ АД с кратко описание на информацията от сигнала, предприетите по него действия, съгласно предхождащите решения и окончателните резултати от проверката по сигнала. Докладът се връчва и на засегнатото със сигнала лице, със запазване на Вашата самоличност.

Сигурност и поверителност

Сигналът и материалите, събрани в хода на проверката, се съхраняват в срок от 5 години, освен ако закон или друг нормативен акт не налага различен срок за съхранение. Предприети са технически и организационни мерки за опазване на тяхната поверителност. Вашата самоличност е защитена, а препращането на сигнала Ви се извършва само в предвидените в ЗЗЛПСПОИН случаи и в голяма част от тях след предварителното Ви уведомяване за предстоящото препращане.

Полагаща се защита

Сигналите за нарушения, ако са подадени в съответствие със ЗЗЛПСПОИН, не могат да бъдат използвани срещу Вас с неблагоприятни за Вас цели. Ползвате се със защита по ЗЗЛПСПОИН от момента на подаване на сигнала чрез вътрешен или външен канал, ако сигналът е за нарушение, попадащо в обхвата на настоящите правила, подаден е в сроковете и при условията на ЗЗЛПСПОИН и сте имали основателна причина да считате, че подадената информация за нарушението е била вярна към момента на подаването на сигнала. Със защита, в този случай, се ползват и Вашите близки и колеги, подпомогнали Ви за подаване на сигнала, както и юридическите лица, в които притежавате дялово участие, за които работите или с които сте свързани по друг начин в работен контекст.

В случай на публично оповестяване на информация за нарушение, ще се ползвате от законовата защита, ако са налице горепосочените условия, но и ако е налице някое от допълнителните условия, а именно:

 1. подали сте сигнал чрез вътрешен канал при условията на настоящите правила или чрез външен канал до КЗЛД или европейска институция, но по сигнала не са били предприети съответни действия в срок 

от 3 месеца от потвърждението за получен сигнал или до 6 месеца, ако сигналът е подаден чрез външен канал и срокът е удължен или

 1. сте имали основания да считате, че:

а) нарушението може да представлява непосредствена или явна опасност за обществения интерес или съществува риск от щети, които не могат да бъдат отстранени;

б) в случай на външно подаване на сигнал съществува риск от ответни действия спрямо Вас, юридически лица, в които имате участие или спрямо Вашите близки или има вероятност нарушението да не бъде ефективно разгледано, поради опасност от укриване или унищожаване на доказателства, съмнение за наличие на тайно споразумение между компетентния орган и извършителя на нарушението, или за съучастие на органа в нарушението, както и поради други специфични конкретни обстоятелства по случая. Ако сте подали сигнал анонимно, ползвате защитата на ЗЗЛПСПОИН, ако впоследствие сте били идентифицирани и сте станали обект на репресивни ответни действия.

В случай, че отговаряте на посочените по-горе условия, спрямо Вас е забранена всяка форма на трудово правни, личностни, дискриминационни, търговско правни ответни действия, заплахи или опити за такива действия, когато тези действия имат характера на репресия и поставят или могат да Ви поставят в неблагоприятно положение.

Вие имате право на безплатни и достъпни информация и съвети от КЗЛД, относно процедурите и мерките за защита по ЗЗЛПСПОИН, като Комисията може да окаже помощ и пред всеки орган, необходим за Вашата защита срещу репресивни ответни действия, включително чрез надлежно съобщаване на факта, че имате право на защита. Разполагате и с правна помощ, осигурена от Националното бюро за правна помощ, в наказателни, граждански, административни и в международни спорове по граждански дела, свързани със защитата Ви във връзка с подадения от Вас сигнал, а също и на извънсъдебно разрешаване на презгранични спорове чрез медиация, в съответствие със Закона за медиацията, със съдействието на медиатор, вписан в Единния регистър на медиаторите.

При образувано срещу Вас наказателно, гражданско или административно производство, във връзка с подаден от Вас сигнал или публично оповестена информация, имате право да поискате прекратяване на това производство, ако докажете, че сте имали основателна причина да предполагате, че подаването на сигнала или публичното оповестяване на информацията са били необходими за разкриване на нарушение.

Отговорност

Няма да носите отговорност, ако сте придобили информацията, изложена в сигнала, по друг начин, различен от престъпление, дори да е налице договорно или законово задължение за опазване на конфиденциалност, включително когато в сигнала е разкрита търговска тайна. При иницииран от или срещу Вас по повод сигнала съдебен процес, следва да докажете, че предприетите срещу Вас действия са реакция именно във връзка със сигнала. Вие имате право на обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, понесени във връзка с подадения сигнал за нарушение или публично оповестената информация.

Носите отговорност, в случай, че сте придобили изложената в сигнала информация в резултат на престъпление, както и за всяко свое действие, което не е свързано със сигнала или не е необходимо за разкриване на нарушението. Вие носите отговорност за съзнателно подаване на сигнали с невярно съдържание. Засегнатото от сигнала лице също се ползва от права като право на защита, на изслушване и достъп до данните от сигнала при запазване на Вашата самоличност, право на справедлив процес и на обезщетение при сигнали, съдържащи невярна информация.

Подаване на сигнал чрез външен канал

Сигнал за нарушение може да подадете устно или писмено и чрез външен канал за подаване на сигнали, управляван от дирекция „Канал за външно подаване на сигнали“ в КЗЛД, както и до всеки друг държавен или европейски орган, ако считате, че сигналът би могъл да създаде за Вас и Вашите близки риск в работен или личностен контекст, включително риск от ответни, дискриминиращи действия, както и ако сигналът е подаден срещу Ваш работодател или сте скептични спрямо подаването на сигнал чрез вътрешния канал. КЗЛД проверява редовността и основателността на сигнала по реда и условията на раздел II от ЗЗЛПСПОИН

Най-късно в срок до 3 месеца от потвърждението за подаден сигнал КЗЛД предоставя на сигнализиращото лице обратна информация. Този срок може да бъде удължен до 6 месеца при надлежно обосновани случаи, изискващи задълбочено разследване.

Сигнали до КЗЛД можете да изпращате писмено: по имейл Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или по поща на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, или устно – на място в КЗЛД на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Публично оповестяване на информация за нарушение

Можете и публично да оповестите информация за нарушения при висок обществен интерес от предотвратяване на нарушения, като в този случай ще се ползвате от защитата по ЗЗЛПСПОИН, ако са налице.

Общи положения

Неразделна част от настоящите Вътрешни правила е Формуляр за регистриране на сигнал, съгласно Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

Настоящите Вътрешни правила са одобрени с Решение на Съвета на директорите на дружеството от 29.11.2023 година, заповед на Изпълнителния директор ЗаП-37 от 29.11.2023 година и влизат в сила от 17.12.2023 г.

СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ

на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

чрез телефонен разговор на телефон +359 02 490 1600

по време на лична среща с длъжностното лице

с писмо до адрес: 6100 гр. Казанлък, ул. „Стара река“ № 2, Дом на културата „Арсенал“, етаж 4, офис 417. В случай на подаване на сигнала чрез писмо, моля да обозначите писмото като “Поверително” и да посочите като получател длъжностното лице. Не се образува проверка по анонимно подаден сигнал, освен ако длъжностното лице не прецени друго според конкретния случай.