ЦПО "ДАВИД"

Център за професионално обучение

Център за професионално обучение ДАВИД

Центърът за професионално обучение (ЦПО) „ДАВИД“ е учреден с решение на Съвета на директорите на ДАВИД Холдинг АД, съгласно протокол № 226 от 19.11.2013 г.

Основният предмет на дейност е осъществяване на платено професионално обучение, преквалификация и повишаване на квалификацията на лица над 16 годишна възраст, съобразно личните им интереси и възможности.

Провежданите професионални обучения и повишаване на квалификацията, са в сферата на информационните технологии и тяхното използване в администрациите, бизнеса и бита.

Физическите лица, които могат да бъдат обучавани са:

  • служители от производствените звена на ДАВИД Холдинг АД;
  • служители на клиенти и партньори на ДАВИД Холдинг АД;
  • други външни физически лица, български и чуждестранни граждани;

В резултат на обученията се постига:

  • придобиване на професионална квалификация – пълна или по част от професията;
  • непрекъснато усъвършенстване на професионалната квалификация;
  • формиране на мотивационна система за реализация в гражданското общество;
  • формиране на обща култура на основата на националните и общочовешките ценности;

Създаването на ЦПО е част от усилията на дружеството ни, да подпомогне пазара на труда в България, така че ние, нашите клиенти и партньори, да можем да наемаме на работа, професионално подготвени специалисти. Усилията ни са насочени в постоянното изграждане на специалисти в областта на софтуерното програмиране и използване на софтуерни продукти, както и в постоянното натрупване на нови знания и умения на работещите специалисти в администрациите и бизнеса.

Нашето виждане е, че от наличието на пазара на труда на специалисти с професионални знания и умения, в областта на софтуерните технологии, печелят всички: фирмите, гражданите и администрациите.

Друга основна насока в работата на ЦПО е да предлагаме на нашите клиенти, учебни програми за обучение на техните служители, съответстващи на техните нужди, решения и казуси, възникнали при използване на софтуерни продукти. В тази връзка всеки наш клиент може да си поръча конкретно обучение с предложена от него учебна програма, състав на курсистите, удобен график, избор на преподаватели и други.